SQL Server Create Database and Table

SQL Server Create Database & Table ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลและ Table ของโปรแกรม SQL Server

เปิดโปรแกรมได้ที่
Start -> Program -> SQL Server -> Enterprise Manager

Create SQL Server Database

คลิกขวา New Database

Create SQL Server Database

กำหนดชื่อ Database ในที่นี้ผมกำหนดเป็น mydatabase

Create SQL Server Database

เมื่อสร้าง Database เสร็จแล้วก็เลือก New Table

ให้สร้างตารางขึ้นมา 3 Table
1.customer
2.country
3.audit

Create SQL Server Database

Table customer

Create SQL Server Database

Table country

Create SQL Server Database

Table audit

ข้อมูลที่กรอกเข้าไปใน Table

Create SQL Server Database

Rows customer

Create SQL Server Database

Rows country

Create SQL Server Database

Rows audit

แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial