20 ศัพท์จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย

  Academic Word List (AWL) จัดทำขึ้นโดย Averil Coxhead เพื่อเป็นธีสิสระดับปริญญาโทของเธอตอนเรียนภาษาศาสตร์และการศึกษาภาษาประยุกต์ที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ โดยรวบรวมคำศัพท์ทั้งหมด 570 คำที่พบได้บ่อยๆ ในตำราเรียนและการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานรวบรวมศัพท์ของเธอนี้เป็นที่รู้จักในวงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกค่ะ
ทั้ง 570 คำของเธอคัดเลือกมาโดยไม่ให้ซ้ำกับศัพท์ปกติที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ 2,000 คำค่ะ นอกจากนี้ยังแบ่งทั้ง 570 เป็น 10 หมวดย่อยตามระดับการใช้บ่อยอีกด้วย วันนี้ พี่พิซซ่า เลยคัดเลือกศัพท์จากหมวดย่อยแรกที่เป็นกลุ่มศัพท์ที่เจอบ่อยที่สุดมาให้ดูกันค่ะ

sector ภาค, กลุ่ม, ส่วน
Service sector jobs, such as restaurant jobs, are often low paying.
งานภาคบริการเช่นงานในร้านอาหารมักให้ค่าแรงต่ำ

available ว่าง, มีอยู่, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้
We can’t answer the question with the available information.
เราไม่สามารถตอบคำถามได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่

financial ทางการเงิน, เกี่ยวกับการเงิน
The government is giving financial help to people buying houses.
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับคนที่ต้องการซื้อบ้าน

process กระบวนการ, ขั้นตอน, แนวทางปฏิบัติ, การพัฒนาต่อเนื่อง
In the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay.
ในสหรัฐ ส่วนหนึ่งในกระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมักรวมการเขียนเรียงความไว้ด้วย

20 ศัพท์จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย

individual แต่ละบุคคล, ส่วนตัว, บุคคล
This office assists whole families rather than individual family members.
สำนักงานนี้ให้ความช่วยเหลือทั้งครอบครัวมากกว่าช่วยแค่สมาชิกครอบครัวแต่ละบุคคล

specific จำเพาะเจาะจง, โดยเฉพาะ, เจาะจง
The interviewer uses a checklist to make sure that specific areas are covered.
ผู้สัมภาษณ์ใช้เช็คลิสต์เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเฉพาะนั้นๆ ได้ครอบคลุมเรียบร้อยแล้ว

principle หลักการ, กฎ, หลักปฏิบัติ, องค์ประกอบสำคัญ
One principle I follow is not to have regret.
หนึ่งในหลักการที่ฉันปฏิบัติตามคืออย่าได้เสียใจ

estimate การประมาณค่า, การตีราคา, การประเมินค่า, การประมาณการ
British Telecom will give you an estimate of the cost before doing any work.
บริติชเทเลคอมจะให้การประเมินค่าใช้จ่ายกับคุณก่อนที่จะลงมือทำการใดๆ

20 ศัพท์จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย

variable ตัวแปร, ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้, ซึ่งแปรปรวน
The temperature in the area is highly variable.
อุณหภูมิในบริเวณนี้แปรปรวนมาก

method วิธีการ, ระเบียบวิธี, แนวทาง, แบบแผน
My preferred method for contacting friends overseas is on the Internet.
วิธีการติดต่อเพื่อนต่างแดนที่ฉันชอบใช้คืออินเทอร์เน็ต

data ข้อมูล
These programs are used to edit and prepare the collected data for analysis.
โปรแกรมเหล่านี้ใช้เพื่อแก้ไขและจัดเตรียมข้อมูลที่เก็บมาเพื่อนำไปวิเคราะห์

research การวิจัย, การศึกษา, วิจัย, ค้นคว้า
We’ve been conducting research into the reason for the changes in these fish.
พวกเราทำการวิจัยหาสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของปลาเหล่านี้

20 ศัพท์จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย

contract สัญญา, ข้อตกลง
My father’s employment contract is for forty years.
สัญญาการจ้างงานของพ่อเป็นระยะเวลา 40 ปี

environment สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม
We have to do more to protect the environment from pollution.
เราต้องทำมากกว่านี้ถึงจะปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะได้

export การส่งออก, ส่งออก
Canada will export up to 450,000 barrels per day of crude oil to China.
แคนาดาจะส่งออกน้ำมันดิบมากถึง 450,000 บาร์เรลต่อวันไปยังประเทศจีน

source แหล่งข้อมูล, ที่มา, แหล่งกำเนิด, ต้นฉบับ, ต้นกำเนิด
While researching a book, Barker goes straight to primary sources, favouring public records, diaries, letters.
ขณะค้นคว้าหนังสือ บาร์เกอร์ตรงไปยังแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอย่างเอกสารราชการ ไดอารี่และจดหมาย

20 ศัพท์จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนมหาวิทยาลัย

assessment การประเมิน, การประมาณค่า, การประเมินผล
The buyers have to make their own assessment of the value.
ผู้ซื้อจะต้องทำการประเมินมูลค่าเอง

policy นโยบาย, หลักการ, แผนการ, อุบายแยบยล, วิถี
The policy at the movie theater said we should turn on phones off and be quiet, during the movie.
นโยบายของโรงหนังบอกว่าเราควรปิดโทรศัพท์และไม่ส่งเสียงระหว่างการฉาย

established เป็นที่ยอมรับ, มีความมั่นคง, น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก
The fact that the earth is a ball is well established.
ความจริงที่ว่าโลกกลมเป็นที่ยอมรับกันอย่างดีแล้ว

context บริบท, ท้องเรื่อง, อรรถาธิบาย, สภาพแวดล้อม
The meaning of words can change according to their context.
ความหมายของคำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของมัน