“ชัยชาญ เจริญสุข” นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้ส่งออกฯคนที่ 7

สรท.ได้ประธานคนใหม่ “ชัยชาญ เจริญสุข”ชูนโยบาย“Click to Go”  พร้อมขับเคลื่อน 4 ภารกิจหลัก  ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 สู่เวทีการค้าโลก

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.) คนใหม่ เปิดเผยว่า สรท. ได้จัดประชุมสามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2564 – 2565 ซึ่งตนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คนที่ 7 ต่อจาก นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีนโยบาย “Click to Go เน้นสร้างความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกและผู้ส่งออกไทยในทุกมิติ เติบโตและแข่งขันได้หลังวิกฤตโควิดผ่านพ้น ก้าวไปสู่ Trading Nation โดยมีภารกิจหลัก ด้าน ได้แก่ 1. Strategic Competitive Trade วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกและการจัดทำเขตการค้าเสรีกรอบต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีการส่งออก แถลงข่าวนำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.Logistics and International Trade Facilitation การขจัดอุปสรรค ลดขั้นตอนด้านการค้าระหว่างประเทศตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่โรงงานจนถึงมือลูกค้า ทั้งในด้านกฎหมายและการดำเนินการ ส่งเสริมมาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (Ease of Doing Business and Logistics Standardization) ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และพร้อมก้าวไปสู่ Digital Economy

3.Global Value Chain Alliance กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองของผู้ส่งออก เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ให้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ค่าระวางเรือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ตาม SDGs เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในอนาคต

4.Capacity Building Upskill and Reskill Training เพิ่มทักษะใหม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมทั้งคนและองค์กร ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ส่งออก อาทิ AEO ของกรมศุลกากร เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการขององค์กร และพร้อมก้าวสู่ Digital Economy

นายชัยชาญ กล่าวว่า  การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การลดต้นทุนของผู้ประกอบการ การสร้างความสะดวกทางการค้า อัตราค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สมเหตุสมผล เป็นพันธกิจหลักที่ สรท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง