ไฟเขียว! พักโฮมสเตย์เมืองรอง หักภาษี 15,000 บาท

ไฟเขียว! พักโฮมสเตย์เมืองรอง หักภาษี 15,000 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง และจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง จากเดิมกำหนดให้นำค่าที่พักโรงแรม โฮมเสตย์ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีได้

ต่อมาจึงขยายไปถึงสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ตามแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือมีห้องพักขนาด 4 ห้อง ห้องพักนอนรวมกันไม่ 20 คน ทำให้ห้องพักขนาดเล็กของผู้ประกอบการและชาวบ้านทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงใช้ใบเสร็จทั่วไป ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เติบโตมากขึ้น

“เหตุผลที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เสริม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในสถานที่ที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด” นายณัฐพร กล่าว

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมของกระทรวงมหาดไทย จากเดิมกำหนดเวลาปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการท่องเที่ยว 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2559 -18 สิงหาคม 2561 ขยายออกเป็นเวลา 5 ปี ให้ปรับปรุงถึง 18 สิงหาคม 2564 ทำให้โฮมเสตย์และที่พักได้รับอานิสงส์ดังกล่าว และในข้อที่จากเดิมกำหนดให้อาคารที่พัก 3 ชั้นขึ้นไปต้องใช้วัสดุทนไฟป้องกันปัญหาอัคคีภัย แต่เปลี่ยนเป็นอาคาร 4 ชั้นขึ้นไป

แหล่งที่มา : sanook.com/money