โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

 สวัสดีค่ะชาว Dek-D.com ช่วงนี้ข่าวทุนแลกเปลี่ยนทยอยมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าใครกำลังมองหาทุนไปสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย วันนี้พี่มีข่าวทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงเมษายนมาฝากค่ะ ^^
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)
รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย
ระยะเวลาประมาณ 3,5 สัปดาห์
        โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นเวลาประมาณ 3, 5 สัปดาห์ เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2562 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่สอบผ่านและรายตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
        ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศนั้นๆ เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทำให้เยาวชนได้ฝึกและกล้าพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบ อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง และเรียนรู้การเป็นผู้นำ นำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
        ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษา ที่พัก ตัวเครื่องบิน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแทนผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการลดหลั่นตามลำดับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุในกำหนดการทั่วไป
รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
        1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อายุตั้งแต่ 10-18 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
        2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
        3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
        4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
        5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)
เอกสารประกอบการสมัคร
        1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
        2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
        3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุดที่มี (สำเนาสมุดพก)
        4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ต่อ 1 โปรแกรมที่เลือก)
วิธีการสมัคร
        1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา 2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 081-2500615-7 โทรสาร 02-1984164
        2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร ส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
        3. สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
เปิดรับสมัคร  กรุงเทพฯ 3 – 21สิงหาคม 2561
                   ภูมิภาค 3 – 20 สิงหาคม 2561
วันสอบ         วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบส่วนกลาง สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
สถานที่สอบภูมิภาค     ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
วิชาที่สอบ
        1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น ม.ปลาย
        2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย) และ Listening Test
ประกาศผลสอบ 4 ตุลาคม 2561
รายงานตัว 4 – 10 ตุลาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเยาวชน ประมาณ 2-3 มี.ค. 2562
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบแรก)

แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad