เปิดลงทะเบียน “ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดเริ่ม 15 มี.ค. 66

เปิดลงทะเบียนค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่อขอรับสิทธิส่วนลด เริ่มวันนี้ 15 มี.ค. 2566 เฉพาะผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟรีทุกคน 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว และจะขอรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ตามมาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องทำตามเงื่อนไขสวัสดิการตามที่กำหนดแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เริ่มลงทะเบียนค่าไฟฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

เงื่อนไขลงทะเบียนค่าไฟฟรี

 • หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ ใช้ไฟฟ้าฟรี บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น 0 บาท
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนค่าไฟ สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

ก่อนการลงทะเบียนต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือ บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท

 • สำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 (สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
 • สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

ลงทะเบียนค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวงลงทะเบียนค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวง

ลงทะเบียนค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ลงทะเบียนค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ลงทะเบียนค่าไฟ สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)ลงทะเบียนค่าไฟ สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

เงื่อนไขรับสิทธิค่าน้ำฟรี

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  กรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเอง หากผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาด้วยตนเองทั้งหมด

ลงทะเบียนค่าน้ำ สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

ลงทะเบียนค่าน้ำการประปานครหลวง (กปน.) ลงทะเบียนค่าน้ำการประปานครหลวง (กปน.)

ลงทะเบียนค่าน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ลงทะเบียนค่าน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

โดยผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ตามวันเวลาที่กำหนดจะได้รับสิทธิช่วยเหลือในงวดแรกครบถ้วนซึ่งเป็นงวดของเดือน เม.ย. 66

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

สำหรับความคืบหน้าการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” นั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่เข้ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8,426,717 คน โดยเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เข้ายื่นอุทธรณ์ จำนวน 987,578 คน โดยขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน
 • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค. 66 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมถึงวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวันวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00–16.00 น. โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th