เปิดพระราชกฤษฎีกา อัตราเงินเดือนเหล่าองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เผยอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ไทย

จากที่มีรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการไปแล้วนั้น

ล่าสุด (6 ธันวาคม 2559) มีรายงานว่า สำหรับอัตราเงินเดือนขององคมนตรีที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. 2551 โดยใน มาตรา 4 มีรายละเอียดดังนี้ …

สำหรับเงินเดือนขององคมนตรีนั้น บัญญัติไว้ใน พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. 2551 โดยในมาตรา 4 ระบุว่า ให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท (121,990 บาท) ในส่วนขององคมนตรีอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาท (112,250 บาท)

และในมาตรา 5 ระบุว่า ให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท (121,990 บาท)