เปิดตัว สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ให้กู้ 15 ล. ดอกเบี้ยต่ำ 5 %

เปิดตัว สินเชื่อ SMART SMEs  บัญชีเดียว ให้กู้ 15 ล. ดอกเบี้ยต่ำ 5 %

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว หรือสินเชื่อเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระบบบัญชีเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement) ในหลากหลายด้านจากภาครัฐ และหน่วยงานเครือข่าย

ทั้งในมาตรการช่วยเหลือด้านภาษี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) หรือการผลักดันด้านการตลาดยุคใหม่ E-Commerce ซึ่งจะอำนวยความสะดวก ลดค่าต้นทุนรายจ่าย เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล และสามารถสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

วันนี้ (24 ม.ค. 2560) นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมแถลงข่าว

 

สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ โดยเน้นผู้ประกอบการ 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่1 ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ร้านขายยา ร้านทอง ร้านแว่นตา และธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว บริษัทเช่ารถ ร้านขายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจสปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการนิติบุคคลทั่วไปที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่  1 ปีขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง ผลิต หรือให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร โดย ธพว.ออกโครงการสินเชื่อดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 “มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล”

 

ในวันนี้ ธพว. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร คือ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในรูปแบบสินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด โดย ธพว. ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ กรมสรรพากร จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภาษี    บัญชี เป็นต้น   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบการจัดการ ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ และให้ต่อยอดทั้งด้านเงินทุนและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อจัดการระบบในการดำเนินกิจการ

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมคัดกรอง ผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่แหล่งเงินทุนของธนาคาร ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้มีผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ถ้าผลักดันให้ผู้ประกอบการเหล่านี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ก็สามารถมาใช้บริการสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ได้ทันที เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ในด้านการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป