เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับโบนัสคนละ 700-1,250 บาท ตลอด 6 เดือน เช็กช่วงอายุรับเงินที่นี่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบใหม่ รับเงินโบนัสรวมคนละ 700-1,250 บาท ถึง 6 เดือน จ่ายตามช่วงอายุเริ่มเดือน เม.ย.-ก.ย. 65

จากกรณีที่ประชุม ครม. อนุมัติให้เพิ่มเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65 โดยจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เดือนละ 100-250 บาทต่อคน จ่ายตามช่วงอายุ ดังนี้

  • ช่วงอายุ 60 – 69 ปี เดิมได้รับเดือนละ 600 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน
  • ช่วงอายุ 70 – 79 ปี เดิมได้รับเดือนละ 700 บาท เป็น 850 บาทต่อเดือน
  • ช่วงอายุ 80 – 89 ปี เดิมได้รับเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
  • ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป เดิมได้รับเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,250 บาทต่อเดือน

โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพราว 10,896,444 คน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป

ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร