เช็กลิสต์ ! บริจาคเงินอะไรดี…ลดหย่อนภาษี 2561 ได้ 2 เท่า

 สรุปรายการบริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี 2561 ลดภาระภาษีแบบคุ้ม ๆ ถึง 2 เท่า รีบมาเช็กเงื่อนไข ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วงต้นปี 2562 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

          ช่วงสิ้นปีวนมาถึงทีไร มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ คงกำลังวางแผนจัดการภาษีกันอยู่ ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เงินบริจาค หรือ เงินทำบุญ สามารถเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน แถมบางรายการลดหย่อนได้ถึง 2 เท่าอีกด้วย หมายความว่า บริจาคไป 1,000 บาท นำมาลดหย่อนได้ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียว ว่าแต่จะมีรายการบริจาคอะไรบ้างนั้น ที่ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เรารวบรวมมาให้แล้ว

1. บริจาคเพื่อการศึกษา 

          การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ โดยต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ-นามสกุลของเราอย่างครบถ้วน ด้วยการบริจาคใน 3 รายการนี้
บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี
          – อาคารสถานที่ เป็นการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

– สื่อการเรียน การสอน เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 บุคลากร เป็นการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษา

          • ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า 

2. บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี
ภาพจาก PongMoji/Shutterstock

          ล่าสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เราสามารถบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐโดยตรงได้แล้ว เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องบริจาคผ่านทางมูลนิธิต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

3. บริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 กองทุน 

          ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ, กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ในการส่งเสริมด้านการทำวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

          ทั้งนี้ จะมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนถ้าบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะหักลดหย่อนได้ 1 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

4. กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์
บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

 

          สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ซึ่งต้องเป็นการบริจาคให้กองทุนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้มีการบริจาคเงินให้แก่กองทุน พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. สนับสนุนการกีฬา  

          ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ หากเป็นการบริจาคเงินให้หน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

          • ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า 

6. ช่วยเหลือผู้พิการ 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี
          ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คนพิการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ รวมถึงสวัสดิการของภาครัฐ ผ่านสถานสงเคราะห์คนพิการต่าง ๆ

          • ตรวจสอบรายชื่อสถานสงเคราะห์คนพิการที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 

          สำหรับการบริจาคเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

8. โครงการฝึกอบรมเยาวชนของสถานพินิจ 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

          เงินบริจาคในโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกระทรวงยุติธรรม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

• ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อสถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็กที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า 

9. กองทุนยุติธรรม 

          นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ สำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน มีโอกาสเข้าถึงกระบวนกรยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

10. การจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

          สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าเช่นกัน แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่ สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หอสมุด ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมถึงห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเองด้วย

สำหรับการบริจาคเงินต่าง ๆ หากต้องการนำมาใช้หักลดหย่อนภาษี ย้ำว่าจะต้องมีใบเสร็จรับเงินบริจาค หรือใบอนุโมทนาบัตร ที่ระบุชื่อผู้บริจาคชัดเจนตรงกับชื่อ-นามสกุลของผู้เสียภาษี เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐาน 

วิธีคำนวณเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 

          วิธีคำนวณเงินบริจาค ที่ใช้ลดหย่อนภาษี 2561 ได้นั้น สามารถคำนวณง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          ตัวอย่างเช่น : นาย A มีเงินได้สุทธิทั้งปี 600,000 บาท ได้บริจาคเงินเพื่อการศึกษา 10,000 บาท และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ดังนี้

– หักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ (แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) = 100,000 บาท

– หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

– หักค่าประกันสังคม 9,000 บาท

– หักค่าลดหย่อนบุตร 1 คน 30,000 บาท

– หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 40,000 บาท

ดังนั้น เมื่อหักค่าลดหย่อนข้างต้นแล้ว นาย A จะเหลือเงินได้สุทธิเท่ากับ 361,000 บาท  

          จากนั้นให้นำรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ ของนาย A จำนวน 361,000 บาท ไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินบริจาค นั่นคือ นาย A จะหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ได้ไม่เกิน 10% ของ 361,000 บาท หรือไม่เกิน 36,100 บาท

          ดังนั้น การที่นาย A บริจาคเงินเพื่อการศึกษาไป 10,000 บาท ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ จะทำให้นาย A สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 20,000 บาท หรือหากนาย A อยากลดหย่อนภาษีแบบคุ้มค่าที่สุด ก็สามารถเพิ่มเงินบริจาคเป็น 18,050 บาทได้ ก็จะช่วยให้ลดภาระภาษีสูงสุดที่ 36,100 บาท
 
          ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการบริจาคเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ที่เรารวบรวมมาให้แบบครบถ้วน ใครบริจาคให้ที่ไหนก็อย่าลืมเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ยื่นต่อกรมสรรพากรด้วยล่ะ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเงินบริจาคอื่น ๆ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน เช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย 
บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี
แหล่งที่มา : money.kapook.com