‘เกษตร’ ดัน ‘ตลาดนำผลิต’ เร่งเสนอข้อมูลขายออนไลน์

“กระทรวงเกษตรฯ” ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ” ตลาดนำการผลิต” ดัน ทำ Dashboard ทุเรียน ต่อจากมันสำปะหลัง เน้นใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ระยะ Quick win พร้อม จัดทำแพลตฟอร์มกลาง ซื้อออนไลน์ B2B นำร่องสินค้าจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ สหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ผ่านระบบ Application Zoom ว่าได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ในด้าน ความก้าวหน้าในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data)

 เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งมีแผนการดำเนินงานระยะ Quick win โดยจัดทำ Dashboard มันสำปะหลัง แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา

 และได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้ามันสำปะหลัง บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com / www.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชน

 โดย Dashboard สินค้าเกษตรจะเป็นการแสดงผล ประกอบด้วย 5 หน้าจอการแสดงผล ได้แก่ สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรของไทย ราคาสินค้าเกษตร สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร และสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของไทย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ Single Big Data เห็นชอบเลือกสินค้าทุเรียน เป็นสินค้านำร่อง ชนิดที่ 2 ต่อจากมันสำปะหลัง และจะตามด้วยข้าว ยาง ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาการจัดทำแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรในรูปแบบการค้าแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งเป็นการซื้อขายปริมาณมากในแต่ละครั้ง โดยจะพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับการดำเนินการระยะนำร่อง ได้กำหนดกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ คือ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 แห่ง กลุ่มสหกรณ์ 40 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 63 แห่ง และกำหนดประเภทสินค้า ได้แก่ ข้าว ไข่ไก่ เนื้อโคขุน ผลิตภัณฑ์จากโคนม ผัก เช่น ผักสลัด กะหล่ำปลี ผักกาดขาว แครอท เห็ด ผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน กล้วยหอมทอง ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ ยางพารา ผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ และแมลงเศรษฐกิจเช่น ผึ้ง จิ้งหรีด

ด้านการบริหารจัดการผลไม้ กรณี สินค้าทุเรียน ของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ซึ่งที่ประชุมได้รายงานแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 (จันทบุรี ระยอง ตราด) โดยมีการปรับสมดุลของอุปสงค์กับอุปทานให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะมีการกระจายผลผลิตภายในประเทศ การแปรรูป และการส่งออก

ทั้งนี้การส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศช่วงเดือน ม.ค.- 15 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 78,376.18 ตัน มูลค่า 9,135.9002 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำการป้องปรามทุเรียนอ่อน ให้มีมาตรการควบคุมการใช้ใบ GAP และป้องกันทุเรียนอ่อน รวมถึงมาตรการควบคุมการส่งออกทุเรียนปลอดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนส่งออกด้วย

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง