ศธ. สั่งสถานศึกษาอัพเดทหลักสูตรใหม่ หลังรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย์

       กระทรวงศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษาในสังกัดปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนหลังรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย์  ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับปัจจุบัน ภายในปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้วนั้น ทาง ศธ. ได้มีการหารือร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

   1. ระยะแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แต่ละสังกัดดำเนินการเอง โดยอาจจะพิมพ์เอกสารแทรกหรือจัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการวัดประเมินผล

2. ระยะต่อมา ปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักพิมพ์ให้มีการแก้ไขและส่งต้นฉบับกลับมาตรวจทานก่อนจัดพิมพ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก