ศธ.ปรับตำราเรียนเรื่องสถาบันกษัตริย์…

ศธ.เตรียมปรับปรุงหลักสูตรและตำราเรียนทุกระดับ เพิ่มเนื้อหาการขึ้นทรงราชย์ของ ร.10 และการเสด็จสวรรคตของ ร.9
พุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.40 น.

l_eagg8aahcb5bifdb9aa7a

วันนี้(7 ธ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้วนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่มีสถานศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยให้แต่ละองค์กรหลักไปวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งในหนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด คู่มือการเรียนการสอน รวมถึงสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยให้เร่งปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้แต่ละสังกัดดำเนินการเอง ซึ่งอาจจะพิมพ์เอกสารแทรก หรือจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอน โดยการวัดและประเมินผลก็ต้องมีเนื้อหาและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันด้วย  ระยะที่สอง ปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิมพ์หนังสือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักพิมพ์ให้มีการแก้ไขและส่งต้นฉบับกลับมาให้ตรวจสอบใหม่ก่อนจัดพิมพ์ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการจัดส่งหนังสือเรียน  สำหรับสถานศึกษาก่อนที่จะเลือกซื้อหนังสือเรียนก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยเช่นกัน  หากหนังสือของสำนักพิมพ์ใดมีข้อผิดพลาดก็ไม่ควรเลือกซื้อ

“การปรับปรุงหนังสือเรียน จะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของ รัชกาลที่10 และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9  โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนระดับอุดมศึกษาจะอยู่ในวิชาศึกษาทั่วไป และในคณะ/สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนที่ลึกซึ้ง”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว
… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/541257