วิธีเช็กยอดสะสมเงินชราภาพประกันสังคม อายุเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิได้ใช้เงิน

วิธีเช็กยอดเงินสะสมชราภาพประกันสังคม ของผู้ประกันตนที่ถูกหักเข้าเงินสมทบทุกปี พร้อมเผยอายุเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิใช้เงิน

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า สำนักงานประกันสังคม จะเก็บเงิน 5% ของเงินเดือนผู้ประกันตนในแต่ละเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เข้ากองทุนประกันสังคม โดยเงินที่หักไปส่วนหนึ่งจะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และอีกหนึ่งส่วนจะถูกกันไว้เป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “บำเหน็จและบำนาญชราภาพ”

เงื่อนไขรับเงินชราภาพ ประกันสังคม

 1. เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป มีสถานะเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือบุคคลที่เคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ทำการลาออกแล้วต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมของตนเอง สามารถสมัครเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แทนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพด้วย
 3. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 4. ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงแล้ว

617211

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

1. บำเหน็จชราภาพ คือ การจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

 • จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่จ่ายสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม
 • จ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ บวกกับเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

2. บำนาญชราภาพ คือการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน แม้ว่าจะหยุดส่งไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือส่งติดต่อกัน 15 ปีก็ตาม จะมีสิทธิรับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่ายจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

หากมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ก็จะได้บำนาญบวกเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5% ทุกๆ 12 เดือน หรือ 1 ปี เช่น จ่ายเงินสมทบ 30 ปี จะได้รับบำนาญเป็น 20%+(1.5%x15 ปี) = 42.5%

ช่องทางเช็กเงินสะสมกรณีชราภาพ

สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ส่งหนังสือแจ้งยอดเงินสมทบให้ผู้ประกันตน แต่ผู้ประกันตนก็สามารถเช็กยอดเงินสะสมได้ตามช่องทางดังนี้

 • ติดต่อสอบถามโดยตรง ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก
 • สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม
 • แอปพลิเคชั่น SSO Connect
 • Line: @SSOTHAI

เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นขอรับประโยชน์หรือผ่านบริการพร้อมเพย์