ราชกิจจาฯ กำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า เริ่ม 25 ก.ย.2566

ราชกิจจาฯ กำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า เริ่ม 25 ก.ย.2566

ราชกิจจาฯ กำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า เริ่ม 25 ก.ย.2566

เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า ล่าสุดเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว เป็นเวลา 30 วัน

เที่ยวไทยแบบ”ฟรีวีซ่า” ล่าสุดเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ดังนี้

  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566

ลงชื่อโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี , อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ราชกิจจาฯ กำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า เริ่ม 25 ก.ย.2566