รมว.เกษตรฯประชุมซิงเกิลคอมมานด์

รมว.เกษตรฯประชุมซิงเกิลคอมมานด์

รมว.เกษตรฯประชุมซิงเกิลคอมมานด์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมซิงเกิลคอมมานด์ทั่วประเทศ เร่งแผนงานปี 60

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command เพื่อชี้แจงแนวนโยบายขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri-Map) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านๆ มา ยังพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าขึ้นระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานได้เป็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสองภาคส่วน เพื่อให้งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น