มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

สวัสดีครับชาว Dek-D เจอกันแบบนี้แน่นอนว่า พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษาดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย คราวนี้เป็นคิวของ ‘ทุนจากรัฐบาลไทย’ ที่มอบให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รายละเอียดของทุนเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาเลยครับ 

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

     สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 โดยมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนต่ออยู่ต่างประเทศ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กันยายน 2561

ประเภททุน 

  •  จำนวน 26 ทุน สำหรับศึกษาต่อ ป.โท หรือ ป.เอก

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 

  • ปริญญาโท
– กำลังศึกษา ป.ตรีชั้นสุดท้ายในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือ
– จบการศึกษา ป.ตรีจากต่างประเทศเเละได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับ ป.โทต่อเนื่อง หรือกำลังศึกษา ป.โทในต่างประเทศ โดยมีเกรดเฉลี่ย ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ร้อยละ 75
หรือ
– มีความสามารถในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ ผู้เคยสอน/อาจารย์ ผู้ควบคุมการวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกที่จะเป็นผู้พิจารณา
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร 27 ก.ย. 2561)

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

  • ปริญญาเอก
– กำลังศึกษา ป.โทชั้นสุดท้ายในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือ
– จบการศึกษา ป.โทจากต่างประเทศเเละได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับ ป.เอกต่อเนื่อง หรือกำลังศึกษา ป.เอกในต่างประเทศ โดยมีเกรดเฉลี่ย ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ ร้อยละ 85
หรือ
– มีความสามารถในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ ผู้เคยสอน/อาจารย์ ผู้ควบคุมการวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกที่จะเป็นผู้พิจารณา
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร 27 ก.ย. 2561)
*กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้

ข้อผูกพันในการรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2. กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

การรับสมัครคัดเลือก

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71410-71416 โทรสาร 0-2564-7125 โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th 
2. การยื่นใบสมัครคัดเลือก
– ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกใบสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholar18
– การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร จํานวน 1 ชุด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561)
*ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งหลังวันที่ 27 กันยายน 2561 จะไม่รับพิจารณา
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

– ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี* นับถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
– สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พร้อมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  ในระดับปริญญาตรี จํานวนอย่างละ 1 ชุด หากเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ต้องใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตามระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ผ่านมา
– สําเนาหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในต่างประเทศให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต่อจากที่สําเร็จระดับปริญญาตรี
– หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ กรณีที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้เคยสอน/อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ โดยให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กําหนด ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการศึกษาต่อและการทําวิจัย นิสัยการทํางาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ของผู้สมัครด้วย 
– สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภาษาอื่นที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา (ถ้ามี)
– ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume)
– เอกสารรับรองเกียรติประวัติส่วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport)อย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด
*สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไทยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

      สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oeaberlin.de/wp-content/uploads/2018/08/mst-scholarships-2018.pdf ขอให้โชคดีครับ 
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad