มาแล้ว! ทุนญี่ปุ่นศึกษา & ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู จากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564

สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวดีสำหรับน้องๆ วัยมหา’ลัยที่เรียนเอกภาษาญี่ปุ่นและคุณครูที่สนใจฝึกอบรมด้านการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากครับ ตามมาดูรายละเอียดด้านล่างกันได้เลย

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564

Photo Credit: Freepik.com
Photo Credit: Freepik.com

1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

สำหรับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

ในเอกสาร ANNEX (กำหนดการและข้อกำหนดของประเทศไทย) ระบุเพิ่มเติมเรื่องกำหนดการ และข้อมูลการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียด ผู้สนใจสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารยื่นสมัครตามที่ระบุไว้และส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. (ไม่ยึดวันประทับตรา)

มูลค่าของทุน

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 117,000 เยน (ประมาณ 34,170 บาท)
 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งถึงล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
 2. การลงลายมือชื่อในเอกสารไม่ว่าใบสมัคร หรือเอกสารรับรองใด ๆ ต้องไม่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
 3. กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับผู้ให้บริการไปรษณีย์โดยตรง
 4. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะพิจารณาใบสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
 5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (admission form) ที่สนามสอบในวันสอบ
 6. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่นี่ 
Photo Credit: Freepik.com
Photo Credit: Freepik.com

2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training College Students)

สำหรับครูที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)  โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นไป)
 4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
 5. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
 6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 7. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลของทุนอย่างละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ที่แนบ
 8. เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 0 2696 3004, 0 2207 8504 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.

วิธีการจัดส่งใบสมัคร

 1. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น 2564” รับสมัครถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
 2. เดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ” โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
 3. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 4. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะพิจารณาใบสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (admission form) ที่สนามสอบในวันสอบ
 6. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ http://studyinjapan.go.jp/

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

ที่มา : www.dek-d.com