พื้นฐาน Form และ GUI : JTextField , JLabel , JButton เพื่อรับข้อมูลและแสดงข้อมูล

พื้นฐาน Form และ GUI : JTextField , JLabel , JButton เพื่อรับข้อมูลและแสดงข้อมูล ในบทความนี้เราจะม่เรียนรู้เกี่ยวกับ Java GUI และ Component Controls พื้นฐาน ที่เราจะได้ใช้งานบ่อยที่สุด ไว้สำหรับการ แสดงค่า รับค่า และกระทำเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ Text Field (JTextField) , Label (JLabel) และ Button (JButton) ซึ่งรูปแบบทั้ง 3 ตัวนี้ มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ๆ ทั้งที่เป็นการเขียน Code หรือจะใช้ผ่าน Visual GUI

TextField (JTextField)

1.JTextField txt = new JTextField();
2.txt.getText(); // for get Text
3.txt.setText(String); for set Text

Label (JLabel)

1.JLabel lbl = new JLabel();
2.lbl.getText(); // for get Text
3.lbl.setText(String); for set Text

Button (JButton)

1.JButton btn = new JButton();
2.btn.getText(); // for get Text
3.btn.setText(String); for set Text
4.btn.addActionListener(new ActionListener() { // for create Event
5.public void actionPerformed(ActionEvent e) {
6.// Event
7.}
8.});

Example ตัวอย่างการสร้าง Input TextField และ Button โดยนำค่าบวกกัน และแสดงผลลัพธ์ออกทาง Label

Java GUI JTextField , JLabel , JButton

MyForm.java

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import java.awt.EventQueue;
04.import java.awt.event.ActionEvent;
05.import java.awt.event.ActionListener;
06. 
07.import javax.swing.JButton;
08.import javax.swing.JFrame;
09.import javax.swing.JLabel;
10.import javax.swing.JTextField;
11. 
12. 
13.public class MyForm extends JFrame {
14. 
15.public static void main(String[] args) {
16.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
17.public void run() {
18.MyForm form = new MyForm();
19.form.setVisible(true);
20.}
21.});
22.}
23. 
24. 
25.public MyForm() {
26. 
27.// Create Form Frame
28.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
29.setSize(450300);
30.setLocation(500280);
31.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
32.getContentPane().setLayout(null);
33. 
34.// Input A
35.final JTextField numA = new JTextField();
36.numA.setBounds(27266220);
37.getContentPane().add(numA);
38. 
39.// Label +
40.JLabel label = new JLabel("+");
41.label.setBounds(99291314);
42.getContentPane().add(label);
43. 
44.// Input B
45.final JTextField numB = new JTextField();
46.numB.setBounds(122266220);
47.getContentPane().add(numB);
48. 
49.// Label Result
50.final JLabel lblResult = new JLabel("Result");
51.lblResult.setBounds(27688514);
52.getContentPane().add(lblResult);
53. 
54. 
55.// Button Sum
56.JButton btnSum = new JButton("Sum");
57.btnSum.setBounds(194256523);
58.btnSum.addActionListener(new ActionListener() {
59.public void actionPerformed(ActionEvent e) {
60. 
61.double intA =  Double.valueOf(numA.getText()); // get from Input
62.double intB =  Double.valueOf(numB.getText()); // get from Input
63. 
64.double intSum = 0;
65.intSum = intA + intB;
66. 
67.lblResult.setText(String.valueOf(intSum)); // assign value
68.}
69.});
70.getContentPane().add(btnSum);
71. 
72.}
73. 
74.}

Output

Java GUI JTextField , JLabel , JButton

Screenshot

Java GUI JTextField , JLabel , JButton

Input ค่าแล้วกด Sum

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-gui-textfield-label-button.html