พื้นฐาน Form การสร้าง Dialog MessageBox บน Java GUI เพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้

พื้นฐาน Form การสร้าง Dialog Message Box บน Java GUI เพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ ในการใช้งาน Dialog หรือ MessagBox บน Java GUI ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะต้องสนใจอย่างยิ่ง เพราะมันจำเป็นจะต้องนำไปใช้กับการเขียนโปแกรมบน Form อย่างแน่นอน และ Dialog หรือ MessagBox ก็มีให้เลือกใช้งานได้หลานชนิด ตามประเภทของ Message เช่น เป็นแค่ Information แจ้งให้ทราบ , Warning หรือ Error และนอกจากนี้ยังมี MessagBox ที่ทำหน้าที่เป็น Input และ Optional Conform Dialog ได้อีกด้วย

Java GUI Dialog MessageBox

Java GUI Dialog MessagBox ประเภทของ Dialog MessageBox

ในการใช้งาน Dialog หรือ MessagBox บน Java GUI เราจะใช้ Class ของ JOptionPane (javax.swing.JOptionPane) และมี Property อาทิเช่น showMessageDialog , showOptionDialog และอื่น ๆ รวมทั้งมี Argument ที่รอรับ Parameters ที่สามารถกำหนดรูปแบบของ Dialog ได้อย่างหลากหลาย

อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้าง Dialog MessageBox แบบง่าย ๆ

Eclipse : สร้าง Java GUI และการสร้าง Event Action และ Dialog โต้ตอบแบบง่าย ๆ

Netbeans : สร้าง Java GUI และการสร้าง Event Action และ Dialog โต้ตอบแบบง่าย ๆ

พื้นฐาน Java สร้าง Controls บน GUI และการสร้าง Action Event Handler กับ Controls

ตัวอย่างชนิดของ Dialog แบบต่าง ๆ 

		JOptionPane.showMessageDialog(null,
				"Eggs are not supposed to be green.");

Java GUI Dialog MessageBox

		JOptionPane.showMessageDialog(null,
			  "Eggs are not supposed to be green.",
			  "Inane warning",
			  JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

Java GUI Dialog MessageBox

		JOptionPane.showMessageDialog(null,
			  "Eggs are not supposed to be green.",
			  "Inane error",
			  JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

Java GUI Dialog MessageBox

		JOptionPane.showMessageDialog(null,
			  "Eggs are not supposed to be green.",
			  "A plain message",
			  JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

Java GUI Dialog MessageBox

		final ImageIcon icon = new ImageIcon(getClass().getResource("icon.gif"))
		JOptionPane.showMessageDialog(null,
			  "Eggs are not supposed to be green.",
			  "Inane custom dialog",
			  JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
			  icon);

Java GUI Dialog MessageBox

		Object[] options = { "Yes, please", "No, thanks", "No eggs, no ham!" };
		int n = JOptionPane.showOptionDialog(null,
				"Would you like some green eggs to go " + "with that ham?",
				"A Silly Question", JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION,
				JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, options[2]);
		System.out.print(n); // Use n for response

Java GUI Dialog MessageBox

		int n = JOptionPane.showConfirmDialog(
			  null,
			  "Would you like green eggs and ham?",
			  "An Inane Question",
			  JOptionPane.YES_NO_OPTION);
		System.out.print(n); // Use n for response

Java GUI Dialog MessageBox

		Object[] options = {"Yes, please","No way!"};
		int n = JOptionPane.showOptionDialog(null,
			"Would you like green eggs and ham?",
			"A Silly Question",
			JOptionPane.YES_NO_OPTION,
			JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
			null,   //do not use a custom Icon
			options, //the titles of buttons
			options[0]); //default button title
		System.out.print(n); // Use n for response

Java GUI Dialog MessageBox

		Object[] possibilities = {"ham", "spam", "yam"};
		String s = (String)JOptionPane.showInputDialog(
		          null,
		          "Complete the sentence:\n"
		          + "\"Green eggs and...\"",
		          "Customized Dialog",
		          JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,
		          null,
		          possibilities,
		          "ham");

		//If a string was returned, say so.
		if ((s != null) && (s.length() > 0)) {
		  System.out.print("Green eggs and... " + s + "!");
		}

Java GUI Dialog MessageBox

		String s = (String)JOptionPane.showInputDialog(
		          null,
		          "Complete the sentence:\n"
		          + "\"Input your name?\"",
		          "Customized Dialog",
		          JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,
		          null,
		          null,
		          "Name");

		//If a string was returned, say so.
		if ((s != null) && (s.length() > 0)) {
		  System.out.print("Hello... " + s + "!");
		}

Java GUI Dialog MessageBox

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-gui-dialog-message-box.html