‘บี.กริม’ ตั้ง ‘เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์’ นั่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้น บี.กริม ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท มีผล 22 เม.ย.64 พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท มีผล 11 พ.ค.นี้

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

พร้อมทั้งให้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขณะที่นางเกตุวลี นภาศัพท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยกรรมการที่แต่งตั้งเข้าใหม่ 1 ท่าน คือนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

161916495592

นอกจากนี้ ยังให้จัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 77.27 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 และกําไรสะสม จํานวนหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 1,173.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกําไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Normalised Net Profit)

161916497454

โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2563 แล้ว จํานวนหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 391.03 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากผลการดําเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 อีก จํานวนหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 782.07 ล้านบาท

ซึ่งกําหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บี.กริม เพาเวอร์ จึงจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง