ธปท. สั่ง 4 แบงก์รัฐเข้มงวด ห้ามขายประกันฯผิดกฎหมายฯ

ธปท. สั่ง 4 แบงก์รัฐเข้มงวด ห้ามขายประกันฯผิดกฎหมายฯ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.เข้ม ออกหนังสือเวียนกำชับ 4 แบงก์รัฐ เสนอขายประกันให้ลูกค้าต้องทำตามกฎหมาย และคำนึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค การเสนอขายประกันต้องเป็นพนักงานที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ 27 ก.พ. 60 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินรัฐเฉพาะกิจ หรือ ธนาคารรัฐ 4 แห่ง  ขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ขอให้ธนาคารคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ ได้แก่

(1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

(2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ

(3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม และ

(4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย

 

โดยขอให้ควบคุมดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึง การกำหนดแผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กระบวนการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. ควรชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจว่าประกันชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากเงินฝากทั่วไป
2. การเสนอขายประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัย ควรสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า ทั้งในเรื่องความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
3. ในการเสนอขายประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัย รวมถึงกรณีขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควบคู่เงินฝาก ควรชี้แจงถึงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะลักษณะที่แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับเงินฝาก
4. ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่น ๆ ต้องไม่บังคับขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
5. การเสนอขายประกันภัย ต้องกระทำโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต และต้องแสดงตนให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวก่อนเริ่มเสนอขาย รวมทั้งกำกับดูแลมิให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัยต่อลูกค้า