ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 – 2563 (รอบ สพฐ.)

ตอนนี้มีน้องๆ ชาว Dek-D คนไหนที่กำลังมองหาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศอยู่บ้างมั้ยครับ? วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนแลกเปลี่ยนมาฝาก คราวนี้เป็นคิวของทุนยอดฮิต YFU นั่นเองครับ รายละเอียดของทุนปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตามมาเลยครับ!

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 - 2563 (รอบ สพฐ.)

     YFU Youth For Understanding International Exchange เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ที่ได้รับการยอมรับ ก่อตั้งโดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ.1951 YFU เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขของโลก ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนี้ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าในการอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนและสังคมชาวต่างชาติ เรียนรู้ถึงการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองอันเป็นรากฐานที่ดีสาหรับอนาคต

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563

     สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ณ ต่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 คน ได้แก่
1. ประเทศญี่ปุ่น
– ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 – มกราคม 2563 จำนวน 1 คน
– ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 คน
2. ประเทศสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563 จำนวน 1 คน
3. ประเทศปารากวัย ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ทุน
4. ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
– ประเทศญี่ปุ่น เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – 1 เมษายน 2547
– ประเทศสาธารณรัฐฮังการี เกิดระหวว่างวันที่ 1 มกราคม 2545 – 30 ธันวาคม 2547
– ประเทศปารากวัย เกิดระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2544 – 28 กุมภาพันธ์ 2547
– ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2543 – 5 กุมภาพันธ์ 2547
4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับพิจารณณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
9. เฉพาะโครงการ 3 สัปดาห์ ประเทศญี่ปุ่น ต้องมีความสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น และไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 - 2563 (รอบ สพฐ.)

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
– การเดินทางที่ต่างประเทศเพื่อไปครอบครัวอุปถัมภ์
– ค่าวีซ่าและการดำเนินการขอวีซ่า
– การปฐมนิเทศและค่ายต่างๆ ในประเทศไทย 3 ครั้ง
– การปฐมนิเทศผู้ปกครองในประเทศไทย 1 ครั้ง
– การปฐมนิเทศที่ชุมชนที่ต่างประเทศ
– การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
– การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ
– การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
– การให้คำปรึกษาดูแลขณะที่ร่วมโครงการ
– การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ

ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าทำหนังสือเดินทาง (passport)
– ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าพาหนะไปโรงเรียน ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นเงินประมาณ 250 – 350 เหรียญสหรัฐ
– ค่าตรวจสุขภาพ
– ค่ากิจกรรมในโรงเรียน
– ค่าน้ำหนักเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด

     ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด ไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสมัครได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน 
     นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 กรุงเทพมหานคร โดยชำระเงิน 50 บาท สมทบค่าบำรุงสถานที่สอบ และผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 10 ลำดับแรก จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 5) โดยนำบัตรประจำตัวนักเรียน/ ประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย

ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครผ่านโรงเรียนเท่านั้น 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 - 2563 (รอบ สพฐ.)

ใครสนใจก็รีบสมัครเลยครับ ใกล้หมดเขตแล้ว ขอให้โชคดีครับ
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad