ตอนที่ 19 : PHP เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure และการส่งค่า Parameters ด้วย mysqli

ตอนที่ 19 : PHP เรียกใช้ Call MySQL Stored Procedure และการส่งค่า Parameters ด้วย mysqli ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเรียกใช้งาน Stored Procedure ของ MySQL Database ด้วย PHP ซึ่งในการเรียกใช้งาน Stored Procedure จะต้องใช้ function ของ mysqli หรือในฟังก์ชั่นรุ่นใหม่ ๆ เช่น PDO ส่วนการเรียกนั้น เราสามารถใช้คำสั่ง CALL procedure_name()ได้ทันที ถ้าหากมีค่า Parameters ก็จะต้องทำการ Pass ค่าไปกับ Query ด้วย หลังจากนั้นก็สามารถใช้คำสั่ง mysqli_query() ข้อมูลได้เลย พร้อมกับอ่านค่า Result ที่ Stored Procedure นั้นได้ส่งกลับมาให้

Call MySQL Stored Procedure

1.CALL procedure_name(agr1,agr2,...)

โครงสร้างของตาราง customer

Table : customer

Stored Procedure บน MySQL

Example 1 : การใช้ PHP เรียก Stored Procedure แบบ Query ข้อมูลออกมา

Stored Procedure Name : getCustomer()

1.DROP PROCEDURE IF EXISTS getCustomer;
2. 
3.DELIMITER //
4.CREATE PROCEDURE getCustomer(IN pCountryCode VARCHAR(2))
5.BEGIN
6.SELECT FROM customer WHERE COUNTRY_CODE = pCountryCode;
7.END //
8.DELIMITER ;

Code 1 : การเรียกผ่าน CALL

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
16. 
17.$sql "CALL getCustomer('US')";
18. 
19.$query = mysqli_query($conn,$sql);
20. 
21.?>
22.<table width="600" border="1">
23.<tr>
24.<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
25.<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
26.<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
27.<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
28.<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
29.<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
30.</tr>
31.<?php
32.while($result=mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC))
33.{
34.?>
35.<tr>
36.<td><div align="center"><?php echo $result["CUSTOMER_ID"];?></div></td>
37.<td><?php echo $result["NAME"];?></td>
38.<td><?php echo $result["EMAIL"];?></td>
39.<td><div align="center"><?php echo $result["COUNTRY_CODE"];?></div></td>
40.<td align="right"><?php echo $result["BUDGET"];?></td>
41.<td align="right"><?php echo $result["USED"];?></td>
42.</tr>
43.<?php
44.}
45.?>
46.</table>
47.<?php
48.mysqli_close($conn);
49.?>
50.</body>
51.</html>

Result

Stored Procedure บน MySQL

ผลลัพธ์ทีไ่ด้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการ Prepare Statement ของ mysqli ได้

Code 1 : การเรียกผ่าน CALL และการทำ Prepare Statement

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
16. 
17.$strCountryCode "US";
18.$sql "CALL getCustomer(?)";
19.$stmt $conn->prepare($sql);
20.$stmt->bind_param('s'$strCountryCode); //   s - string, b - blob, i - int, etc
21. 
22.$stmt ->execute();
23.$result $stmt->get_result();
24.?>
25.<table width="600" border="1">
26.<tr>
27.<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
28.<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
29.<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
30.<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
31.<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
32.<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
33.</tr>
34.<?php
35.while($row $result->fetch_assoc())
36.{
37.?>
38.<tr>
39.<td><div align="center"><?php echo $row["CUSTOMER_ID"];?></div></td>
40.<td><?php echo $row["NAME"];?></td>
41.<td><?php echo $row["EMAIL"];?></td>
42.<td><div align="center"><?php echo $row["COUNTRY_CODE"];?></div></td>
43.<td align="right"><?php echo $row["BUDGET"];?></td>
44.<td align="right"><?php echo $row["USED"];?></td>
45.</tr>
46.<?php
47.}
48.?>
49.</table>
50.<?php
51.mysqli_close($conn);
52.?>
53.</body>
54.</html>

Example 2 : การใช้ PHP เรียก Stored Procedure แบบ Query เพื่อ Insert ข้อมูล

Stored Procedure Name : insertCustomer()

01.DROP PROCEDURE IF EXISTS insertCustomer;
02. 
03.DELIMITER //
04.CREATE PROCEDURE insertCustomer(IN pCustomerID VARCHAR(4),
05.IN pName VARCHAR(150),
06.IN pEmail VARCHAR(150),
07.IN pCountryCode VARCHAR(2),
08.IN pBudget DECIMAL(18,2),
09.IN pUsed DECIMAL(18,2))
10.BEGIN
11.INSERT INTO customer (CUSTOMER_ID, NAME, EMAIL, COUNTRY_CODE, BUDGET, USED)
12.VALUES (pCustomerID, pName, pEmail, pCountryCode, pBudget, pUsed);
13.END //
14.DELIMITER ;

add.php

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<form action="save.php" name="frmAdd" method="post">
07.<table width="284" border="1">
08.<tr>
09.<th width="120">CustomerID</th>
10.<td width="238"><input type="text" name="txtCustomerID" size="5"></td>
11.</tr>
12.<tr>
13.<th width="120">Name</th>
14.<td><input type="text" name="txtName" size="20"></td>
15.</tr>
16.<tr>
17.<th width="120">Email</th>
18.<td><input type="text" name="txtEmail" size="20"></td>
19.</tr>
20.<tr>
21.<th width="120">CountryCode</th>
22.<td><input type="text" name="txtCountryCode" size="2"></td>
23.</tr>
24.<tr>
25.<th width="120">Budget</th>
26.<td><input type="text" name="txtBudget" size="5"></td>
27.</tr>
28.<tr>
29.<th width="120">Used</th>
30.<td><input type="text" name="txtUsed" size="5"></td>
31.</tr>
32.</table>
33.<input type="submit" name="submit" value="submit">
34.</form>
35.</body>
36.</html>

save.php

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
16. 
17.$strCustomerID $_POST["txtCustomerID"];
18.$strName $_POST["txtName"];
19.$strEmail $_POST["txtEmail"];
20.$strCountryCode $_POST["txtCountryCode"];
21.$strBudget $_POST["txtBudget"];
22.$strUsed $_POST["txtUsed"];
23. 
24.$sql "CALL insertCustomer('$strCustomerID', '$strName', '$strEmail', '$strCountryCode', '$strBudget', '$strUsed')";
25. 
26.$query = mysqli_query($conn,$sql);
27. 
28.if(!$query) {
29.echo mysqli_error($conn);
30.}
31.else
32.{
33.echo "Record add successfully";
34.}
35. 
36.mysqli_close($conn);
37.?>
38.</body>
39.</html>

Result

Stored Procedure บน MySQL

Insert ข้อมูลและ Save

Stored Procedure บน MySQL

ผลลัพธ์ที่ได้

สามารถประยุกต์ในรูปแบบของการ Prepare Statement

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
16. 
17.$strCustomerID $_POST["txtCustomerID"];
18.$strName $_POST["txtName"];
19.$strEmail $_POST["txtEmail"];
20.$strCountryCode $_POST["txtCountryCode"];
21.$strBudget $_POST["txtBudget"];
22.$strUsed $_POST["txtUsed"];
23. 
24.$sql "CALL insertCustomer(?, ?, ?, ?, ?, ?)";
25.$stmt $conn->prepare($sql);
26.$stmt->bind_param('ssssii'$strCustomerID$strName$strEmail$strCountryCode$strBudget$strUsed); //   s - string, b - blob, i - int, etc
27. 
28.$stmt ->execute();
29. 
30.printf("%d Row inserted.\n"$stmt->affected_rows);
31. 
32.$conn->close();
33.?>
34.</body>
35.</html>

ส่วนวิธีการ UPDATE และ DELETE ก็ใช้หลักการเดียวกับการ INSERT ข้อมูล

สำหรับตัวอย่างที่ 3 และ 4 จะเป็นการอ่านจาก OUTPUT หรือ OUT

ตอนที่ 9 : การใช้พารามิเตอร์ชนิด OUT เพื่อส่งค่ากลับ (MySQL : Stored Procedure)

Example 3 : การใช้ PHP เรียก Stored Procedure และอ่านค่า OUTPUT พร้อมกับ SELECT ข้อมูล

Stored Procedure Name : getCustomer()

01.DROP PROCEDURE IF EXISTS getCustomer;
02. 
03.DELIMITER //
04.CREATE PROCEDURE getCustomer(IN pCountryCode VARCHAR(2),
05.OUT pRowFound INT)
06.BEGIN
07. 
08.Return SELECT
09.SELECT FROM customer WHERE COUNTRY_CODE = sCountryCode;
10. 
11.Return  pRowFound
12.SET pRowFound  = FOUND_ROWS();
13. 
14.END //
15. 
16.DELIMITER ;

PHP MySQL Stored OUTPUT

Code (PHP)

01.$serverName "localhost";
02.$userName "root";
03.$userPassword "root";
04.$dbName "mydatabase";
05. 
06.$mysqli new mysqli($serverName$userName$userPassword,$dbName);
07.if(!$mysqlidie('Error : ' $mysqli->connect_error);
08. 
09.$strCountryCode "US";
10. 
11.$mysqli->query("SET @pCountryCode = '".$strCountryCode."'"); // IN
12.$mysqli->query("SET @pRowFound = 0"); // OUT
13. 
14. 
15.$res $mysqli->multi_query("CALL getCustomer(@pCountryCode,@pRowFound); SELECT @pRowFound"); 
16.if(!$resdie("Error : " $mysqli->error);
17. 
18./*
19.// Get all Result
20.if( $res ) {
21.$results = 0;
22.do {
23.if ($result = $mysqli->store_result()) {
24.printf( "<b>Result #%u</b>:<br/>", ++$results );
25.while( $row = $result->fetch_row() ) {
26.foreach( $row as $cell ) echo $cell, "&nbsp;";
27.}
28.$result->close();
29.if( $mysqli->more_results() ) echo "<br/>";
30.}
31.} while ($mysqli->more_results() && $mysqli->next_result());
32.}
33.**/
34. 
35. 
36.// Result 1
37.$result $mysqli->store_result();
38.while$row $result->fetch_row() ) {
39.foreach$row as $cell echo $cell"&nbsp;";
40.}        
41.$result->free();
42.$mysqli->next_result();
43. 
44. 
45.echo "<br><br>";   
46. 
47.// Result 2
48.$mysqli->next_result();
49.$result $mysqli->store_result();
50.while$row $result->fetch_row() ) {
51.foreach$row as $cell echo $cell"&nbsp;";
52.}  
53. 
54.$mysqli->close();

PHP MySQL Stored OUTPUT

การอ่านค่า OUTPUT ที่ถูกส่งกลับ อ่านได้ทั้งค่า Parameters และค่าที่ได้จากการ SELECT

Code (PHP) : แสดงผลบน Table

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$mysqli new mysqli($serverName$userName$userPassword,$dbName);
16.if(!$mysqlidie('Error : ' $mysqli->connect_error);
17. 
18.$strCountryCode "US";
19. 
20.$mysqli->query("SET @pCountryCode = '".$strCountryCode."'"); // IN
21.$mysqli->query("SET @pRowFound = 0"); // OUT
22. 
23. 
24.$res $mysqli->multi_query("CALL getCustomer(@pCountryCode,@pRowFound); SELECT @pRowFound"); 
25.if(!$resdie("Error : " $mysqli->error);
26. 
27.echo "Result from SELECT";
28.?>
29.<table width="600" border="1">
30.<tr>
31.<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
32.<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
33.<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
34.<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
35.<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
36.<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
37.</tr>
38.<?php
39.$result $mysqli->store_result();
40.while($row $result->fetch_assoc())
41.{
42.?>
43.<tr>
44.<td><div align="center"><?php echo $row["CUSTOMER_ID"];?></div></td>
45.<td><?php echo $row["NAME"];?></td>
46.<td><?php echo $row["EMAIL"];?></td>
47.<td><div align="center"><?php echo $row["COUNTRY_CODE"];?></div></td>
48.<td align="right"><?php echo $row["BUDGET"];?></td>
49.<td align="right"><?php echo $row["USED"];?></td>
50.</tr>
51.<?php
52.}
53.$result->free();
54.$mysqli->next_result();
55.?>
56.</table><br />
57.<?php
58.echo "Result from @pRowFound : ";
59.$mysqli->next_result();
60.$result $mysqli->store_result();
61.$row $result->fetch_assoc();
62.echo $row["@pRowFound"];
63. 
64.$mysqli->close();
65.?>
66.</body>
67.</html>

PHP MySQL Stored OUTPUT

แสดงผลบน Table 

Example 4 : การใช้ PHP เรียก Stored Procedure และอ่านค่า OUTPUT ที่มีตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป

Stored Procedure Name : insertCustomer()

01.DROP PROCEDURE IF EXISTS insertCustomer;
02. 
03.DELIMITER //
04.CREATE PROCEDURE insertCustomer(IN pCustomerID VARCHAR(4),
05.IN pName VARCHAR(150),
06.IN pEmail VARCHAR(150),
07.IN pCountryCode VARCHAR(2),
08.IN pBudget DECIMAL(18,2),
09.IN pUsed DECIMAL(18,2),
10.OUT pResult INT,
11.OUT pMessage VARCHAR(500))
12.BEGIN
13. 
14.Declare Variable
15.DECLARE errCode CHAR(5) DEFAULT '00000';
16.DECLARE errMsg TEXT;
17.DECLARE effRows INT;
18. 
19.Declare Handler Exception
20.DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
21.BEGIN
22.GET DIAGNOSTICS CONDITION 1
23.errCode = RETURNED_SQLSTATE, errMsg = MESSAGE_TEXT;
24.END;
25. 
26.# Statement
27.INSERT INTO customer (CUSTOMER_ID, NAME, EMAIL, COUNTRY_CODE, BUDGET, USED)
28.VALUES (pCustomerID, pName, pEmail, pCountryCode, pBudget, pUsed);
29. 
30.Set Result
31.IF errCode = '00000' THEN
32.SET pResult  = 1;
33.SET pMessage = 'Insert Data Successfully';
34.ELSE
35.SET pResult  = 0;
36.SET pMessage = CONCAT('Error, Code = ',errCode,', Message = ',errMsg);
37.END IF;
38. 
39.END //
40.DELIMITER ;

OUTPUT / OUT  : Stored Procedure

กรณีที่ Insert ข้อมูลสำเร็จ

OUTPUT / OUT  : Stored Procedure

กรณีที่ Insert ข้อมูลไม่สำเร็จ

Code (PHP)

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "root";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$mysqli new mysqli($serverName$userName$userPassword,$dbName);
16.if(!$mysqlidie('Error : ' $mysqli->connect_error);
17. 
18.$strCustomerID "C005";
19.$strName "Fun Wipa";
20.$strEmail "[email protected]";
21.$strCountryCode "TH";
22.$strBudget = 1000000.00;
23.$strUsed = 0.00;
24. 
25.$mysqli->query("SET @pCustomerID = '".$strCustomerID."'"); // IN
26.$mysqli->query("SET @pName = '".$strName."'"); // IN
27.$mysqli->query("SET @pEmail = '".$strEmail."'"); // IN
28.$mysqli->query("SET @pCountryCode = '".$strCountryCode."'"); // IN
29.$mysqli->query("SET @pBudget = '".$strBudget."'"); // IN
30.$mysqli->query("SET @pUsed = '".$strUsed."'"); // IN
31. 
32.$mysqli->query("SET @pResult = 0"); // OUT
33.$mysqli->query("SET @pMessage = 0"); // OUT
34. 
35. 
36.$res $mysqli->multi_query("CALL insertCustomer(@pCustomerID,@pName,@pEmail,@pCountryCode,@pBudget,@pUsed,@pResult,@pMessage);
37.SELECT @pResult,@pMessage"); 
38.if(!$resdie("Error : " $mysqli->error);
39. 
40./*
41.// Get all Result
42.if( $res ) {
43.$results = 0;
44.do {
45.if ($result = $mysqli->store_result()) {
46.printf( "<b>Result #%u</b>:<br/>", ++$results );
47.while( $row = $result->fetch_row() ) {
48.foreach( $row as $cell ) echo $cell, "&nbsp;";
49.}
50.$result->close();
51.if( $mysqli->more_results() ) echo "<br/>";
52.}
53.} while ($mysqli->more_results() && $mysqli->next_result());
54.}
55.**/
56. 
57.$pResult "";
58.$pMessage "";
59. 
60.if($res) {
61.$results = 0;
62.do {
63.if ($result $mysqli->store_result()) {
64.$row $result->fetch_assoc();
65.$pResult $row["@pResult"];
66.$pMessage $row["@pMessage"];
67.$result->close();
68.if$mysqli->more_results() ) echo "<br/>";
69.}
70.while ($mysqli->more_results() && $mysqli->next_result());
71.}
72. 
73.echo "@pResult : "$row["@pResult"];
74.echo "<br>";
75.echo "@pMessage : "$row["@pMessage"];
76. 
77.$mysqli->close();
78. 
79.?>
80.</body>
81.</html>

PHP MySQL Stored OUTPUT

กรณีที่ Insert ข้อมูลสำเร็จ

PHP MySQL Stored OUTPUT

กรณีที่ Insert ข้อมูลไม่สำเร็จ

เขียนได้อีกวิธีคือ

Code (PHP)

01.<html>
02.<head>
03.<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)</title>
04.</head>
05.<body>
06.<?php
07.ini_set('display_errors', 1);
08.error_reporting(~0);
09. 
10.$serverName "localhost";
11.$userName "root";
12.$userPassword "";
13.$dbName "mydatabase";
14. 
15.$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
16. 
17.$strCustomerID "C005";
18.$strName "Fun Wipa";
19.$strEmail "[email protected]";
20.$strCountryCode "TH";
21.$strBudget = 1000000.00;
22.$strUsed = 0.00;
23. 
24.$stmt = mysqli_prepare($conn'CALL insertCustomer(?, ?, ?, ?, ?, ?, @pResult, @pMessage)');
25.mysqli_stmt_bind_param($stmt'ssssii'$strCustomerID$strName$strEmail$strCountryCode$strBudget$strUsed);  //s - string, b - blob, i - int, etc
26.mysqli_stmt_execute($stmt);
27. 
28.$query = mysqli_query($conn'SELECT @pResult, @pMessage');
29.$result = mysqli_fetch_assoc($query);
30.$strResult     $result['@pResult'];
31.$strMessage $result['@pMessage'];
32. 
33. 
34.echo "@pResult : "$strResult;
35.echo "<br>";
36.echo "@pMessage : "$strMessage;
37. 
38.$conn->close();
39.?>
40.</body>
41.</html>
แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial