ด่วน! “บิ๊กตู่” ใช้มาตรา 44 ประกาศคลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว

ด่วน! "บิ๊กตู่" ใช้มาตรา 44 ประกาศคลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว

หลังจากเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประกาศใช้กฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนั้น

>> โปรดเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.-คัดเลือก ส.ว. แล้ว

ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญระบุว่า

มาตรา ๑๔๑/๑ เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรำษฎรดังกล่าวมีผลใช้บังคับ พรรคการเมืองใดประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และเมื่อได้แจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกำศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง ให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีผลใช้บังคับด้วย พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา ๓๘

(๒) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับตาม (๑) พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา ๓๘

(๓) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕

(๔) รับสมาชิกของพรรคการเมือง

(๕) จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

(๖) มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๗) กิจกรรมทางการเมืองอื่นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด

>> อ่านเนื้อหาของคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมืองได้ที่นี่

ถือว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวสำคัญที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าใกล้การเลือกตั้งครั้งแรกในรอบกว่า 7 ปี

>> เปิดปฏิทินเตรียมเลือกตั้งปี 62-รอฟัง “บิ๊กตู่” พูดอนาคตทางการเมือง

“พล.อ.ประวิตร” ยืนยัน “24 ก.พ. 2562” คือวันเลือกตั้ง

 

แหล่งที่มา : sanook.com/news