ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไง เรื่องที่คนใช้บัตรเครดิตต้องรู้ ก่อนช้อปเพลินแบบไม่คุ้มค่า

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต คือปัจจัยทางการเงินที่มีติดกระเป๋ากันแทบทุกคนในยุคนี้ แต่ในการรูดบัตรแต่ละครั้งนั่นหมายความว่าจะต้องมีดอกเบี้ยตามมาเมื่อจ่ายไม่ทันกำหนดหรือมีการแบ่งจ่าย ดังนั้นเพื่อคงประสิทธิภาพให้วินัยทางการเงินของคุณ เราลองมาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต เพื่อคิดคำนวณรายจ่ายในการใช้บัตรเครดิตของคุณให้คุ้มค่ากันดีกว่าค่ะ โดยเรามีข้อมูลของดอกเบี้ยบัตรเครดิต จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝาก

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต จะเกิดขึ้นใน 2 กรณี

คือ กรณีที่ชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวนหรือทยอยผ่อนชำระ (และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0%) หรือกรณีที่มีการเบิกถอนเงินสดมาใช้จ่ายล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ต่อปี ซึ่งการคิดดอกเบี้ยทั้งสองรูปแบบสามารถคำนวณได้ ดังนี

          (1) กรณีชำระคืนค่าสินค้าหรือบริการขั้นต่ำ หรือ บางส่วน (Interest on Revolving Credit)

ตัวอย่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นาย ค. ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าที่ร้านค้าแห่งหนึ่งจำนวน 18,000 บาท ธนาคาร ส่งใบแจ้งหนี้ที่ระบุรายละเอียด ดังนี้

 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นาย ค. ชำระเงินขั้นต่ำ คือ ร้อยละ 10 ของยอดค่าสินค้าทั้งหมด หรือเท่ากับ 1,800 บาท ดังนั้น ในรอบบัญชีถัดไป ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดยอดคงค้าง เท่ากับ 18,000-1,800 = 16,200 บาท และดอกเบี้ยอีกจำนวน  298.84 บาท

โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนแรก : ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้ว หรือ 18,000 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่สรุปยอดรายการ (25 ต.ค. 2554) จนถึงวันก่อนที่ธนาคารได้รับชำระเงินขั้นต่ำ (8 พ.ย. 2554) หรือเท่ากับ 15 วัน  (ทั้งนี้ ธนาคารหรือผู้ประกอบการบางราย อาจนับจำนวนวันจากวันที่เกิดรายการนั้น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ 5 ต.ค. 2555)

 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

 2)  ส่วนที่สอง : ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ หรือ 16,200 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่ชำระเงิน ขั้นต่ำ (9 พ.ย. 2554) จนถึงวันสรุปยอดรายการเดือนถัดไป (25 พ.ย. 2554) หรือเท่ากับ 17 วัน

  ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

ตารางสรุปการคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต ในกรณีเลือกจ่ายชำระคืนค่าสินค้าหรือบริการขั้นต่ำ

 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน
 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

(2) กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (Interest on Cash Advance) จะมีวิธีการคำนวณดังนี้

  ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

 ตัวอย่าง : วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นาย ค. ใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหน้ามาจำนวน 20,000 บาท ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งสรุปยอดรายการถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และกำหนดชำระเงินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (กรณีนี้วันสรุปยอดรายการถึงก่อนวันชำระเงิน) โดยธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี นาย ค. ต้องเสียดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นจำนวนเท่าไร

 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดยังไงมาดูกัน

 รู้ไหมว่า : ในการเบิกเงินสดล่วงหน้า นอกจากต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ยังอาจจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ผู้ออกบัตรแต่ละรายกำหนดด้วย แต่แบงก์ชาติกำหนดให้ผู้ออกบัตรเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน