ฉะเชิงเทราสั่งปิด “บ้านโป่งเจริญ” ห้ามเข้าออก 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด

ฉะเชิงเทราสั่งปิด "บ้านโป่งเจริญ" ห้ามเข้าออก 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด

(21 มี.ค.63) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

2.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2563 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

  • ผู้ว่าฯ แปดริ้วกักตัวครบ-ผลเป็นลบ อึ้งผู้ป่วยโควิด-19 รายล่าสุดปกปิดประวัติไปสนามมวย

ที่มา : www.sanook.com