คลังปัดแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท ยันกำลังจัดทำแพ็คเกจอุ้มผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

คลังปัดแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท ยันกำลังจัดทำแพ็คเกจอุ้มผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

คลังแจงยิบมาตรการแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รวม 2 เดือน ไม่จริง! พร้อมเผยอยู่ระหว่างการจัดทำแพ็คเกจดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาด้วยการแจกเงิน 4,000 บาท ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางออนไลน์ พร้อมยืนยันว่ากระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เหมาะสม พร้อมติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการระบาดอย่างใกล้ชิด

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ภาครัฐมีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท และเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 4.7 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63) และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป