ครม. ไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้คนละ 300,000 บาท

นายธรกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ หรือสินเชื่อที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูง โดยรายละเอียดมาตรการมีดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท ได้แก่ ช่างปูน, ช่างแอร์, ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม, ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
  • ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

3. วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 300,000 บาท

4. ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ

  • ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

5. ระยะเวลาการกู้รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังจะจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินละยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง