ก.แรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฟื้นฟูผู้ประกอบการน้ำท่วมใต้

ก.แรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฟื้นฟูผู้ประกอบการน้ำท่วมใต้

ก.แรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฟื้นฟูผู้ประกอบการน้ำท่วมใต้

กระทรวงแรงงาน บรรเทาความเดือดร้อนสถานประกอบการได้รับผลกระทบน้ำท่วมกว่า 8,000 แห่ง ฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลด
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มีสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ  8,725 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 125,918 คน ในการนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ทุกงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ในส่วนของกสร. ได้กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นสองระยะ คือ มาตรการแรกขณะที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม
โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

มาตรการระยะที่สองคือการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากน้ำลด โดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่นายจ้างเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ภายในวงเงิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ปลอดเงินต้นในปีแรก
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นายจ้าง ผู้ประกอบการรายใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 02 2448 8338 ต่อ 832 – 833 หรือที่ E-mail Safetyfind@labour.mail.go.th