การปรับแต่ง JFrame เช่น Title/Resizable/Maximum Window/Change Icon (Java)

การปรับแต่ง JFrame เช่น Title/Resizable/Maximum Window/Change Icon หลังจากที่เราสร้าง Form แบบ GUI Frame ด้วย JFrame เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้จะมาดูพื้นฐานการปรับแต่ง JFrame ให้เหมาะสมกับการแสดงผล และแสดงผลได้ตามความต้องการ เช่น Title / Maximum / Change Icon ของ Title โดยในตัวอย่างนี้จะเลือกใช้ Tools ของ Netbeans ซึ่งสามารถปรับแต่งผ่าน Properties ของ Form หรือจะใช้การเขียน Code เพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

Part 1. การปรับแต่ง Title ของ Form หรือ Frame 

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

สามารถคลิกที่ Form -> Properties -> title

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ผลลัพธ์ที่ได้

1.public MyFormFirst() {
2.initComponents();
3. 
4.setTitle("ThaiCreate App 1.0");   
5.}

กรณีเขียน Code ที่ Java

Part 2. การปรับแต่งปิดไม่ให้ Form สามารถย่อ-ขยาย (Resizable)

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เลือกที่ Form -> resizable (ไม่เลือก)

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ผลลัพธ์ที่ได้ จะไม่สามารถย่อ-ขยายได้

1.public MyFormFirst() {
2.initComponents();
3. 
4.setResizable(false);
5.}

กรณีเขียน Code ที่ Java

Part 3. การปรับแต่งให้ Form หรือ Frame อยู่ตรงกลาง Center หน้าจอ

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เลือกที่ Form -> Generate Center (คลิกเลือก)

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ผลลัพธ์ที่ได้ ตรงกลางหน้าจอ

1.public MyFormFirst() {
2.initComponents();
3. 
4.setLocationRelativeTo(null);
5.}

กรณีเขียน Code ที่ Java

ในกรณีที่ทำผ่าน Properties ของ Form จากโปรแกรม Netbeans จะเห็นว่า Code ของ Java ทั้งหมดจะถูกใส่ลงไว้ที่ Generate Code ซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่สามารถทำการแก้ไข Code ได้เอง และจะต้องทำผ่าน Properties Tools ของ Netbeans เท่านั้น

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

คลิกที่ Generate Code

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ในส่วนที่ผ่านการ Generate Code ด้วย Netbeans จะเป็นสีเทา และ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

Part 4. การปรับแต่งให้ Form ขยายเต็มหน้าจอ Maximum Window

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เลือกที่ Form -> extendedState

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เลือก Custom code

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ใส่ MAXIMIZED_BOTH เข้าไป

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เมื่อเข้าไปที่ดู Generate Code จะเห็นว่ามีการสร้าง Code ให้อัตโนมัติ

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

กรณีกำหนด MAXIMIZED_BOTH อย่าลืมเลือกให้สามารถ resizable ได้ด้วย

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ผลลัพธ์ที่ได้ ขยายเต็มหน้าจอ

1.public MyFormFirst() {
2.initComponents();
3. 
4.setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH);
5.}

กรณีเขียน Code ที่ Java

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

กรณีเขียน Code ที่ Java จะใส่ไว้ใน Generate Code หรือหลังจาก init ก็ได้เช่นเดียวกัน

Part 5. การปรับแต่งเปลี่ยน Change Icon ของ Title ของ Form หรือ Frame

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ให้ Copy ไฟล์ รูปไว้ใน Project

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

เลือกที่ Form -> iconimage

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ในส่วนของ Custom Code ใส่ Code นี้ลงไป

1.Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("icons.png"))

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ในมุมมองของ Code ในส่วนของ Generate Code ให้ทำการ Import ตัว Class สำหรับจัดการ Icon เข้ามาด้วย (คลิกที่ Error กด Alt+Enter)

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

ผลลัพธ์ที่ได้

1.public MyFormFirst() {
2.initComponents();
3. 
4.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("icons.png")));
5.}

กรณีเขียน Code ที่ Java

JFrame Title / Maximum Window / Change Icon

กรณีที่เขียน Code ใน Java Code

หรือจะใช้

1.setIconImage(new ImageIcon(getClass().getResource("icons.png")));

 

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-gui-jframe-title-maximum-change-icon