กรมเจรจาการค้าฯชวนใช้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศออนไลน์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ชวนประชาชน ใช้บริการออนไลน์เสริมความรู้เกี่ยวกับเอฟทีเอสถิติการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออก และอัตราภาษีศุลกากร ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจรับมือการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ที่ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทำงานด้านการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐจะขอให้คนส่วนใหญ่ Work From Home (WFH) โดยกรมฯ ได้ให้บริการด้านข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ (e-learning) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ลดการพบปะ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลการบริการการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ ประกอบด้วยสถิติการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกของไทย อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอด้วย รายละเอียดของความตกลงอาร์เซ็ป และความตกลงเอฟทีเอ ฉบับต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจได้ และช่วยให้ทันต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค ทั้งระบบ Android และ iOS

161900197654

 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1 .ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3. การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4. การเปิดเสรีบริการ 5. องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7. สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และประชาชนที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว รวมทั้งใช้โอกาสจากการเปิดเสรีทางการค้า เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่หลายคนต้องอยู่บ้าน จึงเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง