‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ รับห่วง โควิดป่วนสมาชิกส่งงวดหนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยโควิดส่งผลให้สมาชิกมีปัญหาภาระหนี้ รายได้ลด ส่งงวดไม่ทัน แนะสหกรณ์วางแนวทางช่วย ดันปล่อยกู้ดอกต่ำ 300 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้กรมได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ ไปแล้วนั้น ปัจจุบันกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ยังมีเงินกองทุนมากกว่า300ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิก

จากการสำรวจพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ สมาชิกมีภาระหนี้สิน รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมาจะช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถที่จะประชุมกรรมการสหกรณ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ที่จะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ เพราะบางสหกรณ์กู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้บริการสมาชิก

ทั้งนี้แต่ละโครงการจะต้องมีงวดระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจน เช่นการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 3-5ปี หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้สมาชิกชำระหนี้เป็นต้น และอีกด้านคือให้สหกรณ์สร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกให้มีรายได้ในช่วงนี้

“กรมเป็นห่วงสมาชิกสหกรณ์ที่อาจมีปัญหาในเรื่องการถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือนที่ทำให้มีรายได้ลดลง จะทำให้มีปัญหาเรื่องหนี้สิน”

161960013881

สำหรับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ30มี.ค.2563เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ประกอบด้วยการถือหุ้นของสมาชิกกรณีข้อบังคับของสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือกรณีที่ข้อบังคับกำหนดให้ต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว

รวมถึงกรณีข้อบังคับสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนของเงินกู้โดยหักจากเงินกู้สมาชิก กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยสมัครใจ

การผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางที่กรมกำหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สหกรณ์ โดยวิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผันชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกัน รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์ที่ได้กู้ยืมมาเป็นทุนดำเนินการด้วย

กรณีสหกรณ์ใดมีความจำเป็นต้องผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดภายหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯจะต้องมีมติให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก้สมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะและมีกำหนดเวลาโครงการชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง