GJ- Thailand International Student Exchange Program รุ่นที่ 4 ประจำปี 2018/2019

พฤศจิกายน 4, 2017 1:49 am โดย admin
0
175

GJ- Thailand
International Student  Exchange Program
รุ่นที่ 4 ประจำปี 2018/2019
1
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand  มีความประสงค์จะจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อรับทุนสมทบของโครงการในการไปศึกษาที่ 13 ประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมถึงการได้มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและพัฒนาตนเองเพื่อสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป
คุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี  6 เดือน ในวันเดินทาง
2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2-5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ
    – ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  10 พย 2560
    – ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท
 2
วิธีการสมัครและชำระค่าสมัคร
ผู้สมัคร สมัครผ่านเว็บเท่านั้นที่ https://www.gjthailand.org/application-forms
พร้อมโอนค่าสมัคร 200 บาท มาที่หมายเลขบัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาประชานิเวศน์  หมายเลข   016-8-54106-6 สแกนใบนำฝาก (Pay-in slip)
upload ที่ออนไลน์ https://www.gjthailand.org/application-forms
การสอบข้อเขียน 
สอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่  9 ธันวาคม 2560 time; 13.00-15.00 น.
 3
ทุนการศึกษาสมทบจาก GJ-Thailand ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านตามลำดับคะแนนดังนี้
1) ลำดับที่ 1 ; 100,000 บาท
2) ลำดับที่ 2; 80,000  บาท
3) ลำดับที่ 3-7: 40,000 บาท
4) ลำดับที่  8-12; 20,000 บาท
5) ลำดับที่ 13-17 ; 10,000บาท
USA Program General Program
     ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน
     USD 9,600 (รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว)
     **ราคานี้ไม่รวมค่าทําวีซ่า, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว*
4
Special program for USA program
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2560
   หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ค่าทำวีซ่า
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2560
   กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,000
   กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,200
   กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 11,900
   กรณีที่ 4 เลือก รัฐ California and Florida USD 12,000
   กรณีที่ 5 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ (not California and Florida) USD 12,500
   กรณีที่ 6 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ California and Florida USD 13,300
Non-USA program
   หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ค่าทำวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าแปลเอกสาร ,ค่าประกันสุขภาพ
*****นอกจากนี้เรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น สามเดือน ห้าเดือน หกเดือน ในประเทศต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม*****
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
GLOBAL JOINT EDUCATION THAILAND  
สำนักงาน GJ-Thailand 5/225  หมู่บ้านกลางเมือง(มอนติคาร์โล)
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Line Id :chai0019 , 
gjthailand1@gmail.com, info@gjthailand.org