โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561

พฤศจิกายน 3, 2017 1:37 am โดย admin
0
154

โครงการเยาวชนอีซีอี. กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
รุ่น เมษายน 2561 ระยะเวลาประมาณ 3, 5, 9 สัปดาห์
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

8
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จัดทําโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสําคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจํานวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลําดับที่สอบได้อีกด้วย เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพํานักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กิจกรรม 

ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสําเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสําคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กําหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ประเทศที่สามารถเลือกได้

9
**ผู้สอบได้อันดับที่ 1 -10 ของทุกประเทศไม่อาจขอเปลี่ยนประเทศ
ภายหลังการประกาศผลสอบแล้ว**
10

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน
4. ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อประเทศ (เลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเทศ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

-กําลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปี และไม่เกิน 22 ปี
(ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ตํ่ากว่า 13 ปี )
-มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
-มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
-มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
-มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกําหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

เวลารับสมัคร

กรุงเทพ วันนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2560
ต่างจังหวัด วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครโดยตรงที่สํานักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 –7 โทรสาร 02 691 5199 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30– 17.30 น. หยุดวันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารตามมาพร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สํานักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

วันสอบ      

วันเสาร์ ที่   2 ธ.ค. 60
กรุงเทพ       –   สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง
ต่างจังหวัด   –   สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

วิชาที่สอบ 

1) ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา
2) ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด (ภาษาไทย) และ Listening
ประกาศผลสอบวันที่ 25 ธันวาคม 2560
Link  ไปยังระเบียบการและใบสมัครโครงการเยาวชนอีซีอี. ค่ะ
ระเบียบการ : http://www.ecethailand.com/th/index.php/3-5-9