โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561 (3,5 สัปดาห์)

พฤศจิกายน 16, 2017 10:17 am โดย admin
0
230

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com ช่วงนี้มีข่าวทุนแลกเปลี่ยนมาอัพเดตอยู่เรื่อยๆ วันนี้ พี่นิทาน เลยมาบอกข่าวทุนของโครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) ในช่วงเดือนเมษายน 2561 มาฝากค่ะ ไปดูระเบียบการกันเลย

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย
ระยะเวลาประมาณ 3,5 สัปดาห์ รุ่น เมษายน 2561

7

 

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกัน และทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลาประมาณ 3, 5 สัปดาห์ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์แคนาดา และออสเตรเลีย เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2561 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

กิจกรรมหลักๆ คือ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน และสำเนียง เข้าเรียน Normal Class กับเยาวชนต่างชาติ พักอาศัยกับ Host Family มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย เดินทางร่วมกับเยาวชนเป็นที่ปรึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย

4 5 6

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561 (3,5 สัปดาห์)
โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561 (3,5 สัปดาห์)
โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561 (3,5 สัปดาห์)

กำหนดวันเดินทาง

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2561 ตามกำหนดการเปิด–ปิดภาคเรียนของโรงเรียนไทย–ต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10 – 22 ปี (ข้อสอบแยกระดับ) (ระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเดินทางตามที่โครงการฯ กำหนด)
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจสามารถใช้ชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ด้วยตนเองเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

3

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุดที่มี (สำเนาสมุดพก)
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ต่อ 1 โปรแกรมที่เลือก)

ดาวน์โหลดใบสมัคร: http://www.uce2012.com/

วิธีการสมัคร 3 วิธีดังนี้

1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา 2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 081–2500615 – 7 โทรสาร 02–1984164
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัครส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
3. สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร

กรุงเทพฯ 2 – 29 พฤศจิกายน 2560
ต่างจังหวัด 2 – 27 พฤศจิกายน 2560
สอบวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบส่วนกลาง

สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
สถานที่สอบต่างจังหวัด สอบที่ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)

 

วิชาที่สอบ

1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวะและอุดมศึกษา
2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย) และ Listening Test

ประกาศผลสอบวันที่ 2 มกราคม 2561
รายงานตัว 2 – 9 ม.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศประมาณ 3 – 4 มีนาคม 2561
banner