โครงการนักเรียนเปลี่ยน SEA เปิดรับสมัครทุนภาคสมทบ 2018

พฤศจิกายน 20, 2017 9:32 am โดย admin
0
118

Student Exchange Association (SEA)
เปิดรับสมัคร ทุน SEA 2018 ภาคสมทบ

ภายหลังจากที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และดำเนินการให้ทุนกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา SEA ตระหนักดีว่า ยังคงมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกจำนวนมากที่พลาดการสอบชิงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2018 ที่จะถึงนี้ ดังนั้น SEA จึงได้จัดให้มีการรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบ โดยทางโครงการเปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบของตนเองเท่านั้น โดยเบื้องต้น ทางโครงการขอชี้แจงให้ผู้สนใจทราบว่า ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้

A group of teenagers sitting at the table in cafe and doing homework. They are looking at the camera.

A group of teenagers sitting at the table in cafe and doing homework. They are looking at the camera.

• อายุระหว่าง 14-17 ปี
• กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
• มีผลการเรียนดี มีค่าเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0-1 ในช่วง 3 ปีหลังสุด
• บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ปฏิบัติตามระเบียบโครงการ ทักษะการสื่อสารดี
• สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง
• สถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
• นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง
• ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคสมทบนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่า ทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบนี้อย่างจริงจัง สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำได้โดย Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบ ได้ที่ www.seathailand.org และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้ามาบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัครและจัดส่งเอกสารทั้ง 2 รายการนี้มายังSEA หลังจากนั้นทางโครงการจะติดต่อกับทางนักเรียนเพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป

หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะประกาศผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการเพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การเปิดรับสมัครในภาคสมทบนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 60 จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 61 นี้เท่านั้น ทางโครงการได้จัดสรรโควต้าของทุนสมทบในแต่ละประเทศดังนี้ ทั้งนี้ขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089 895 5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

ประเทศ จำนวนทุน
สหรัฐอเมริกา 10 ทุน
ญี่ปุ่น 2 ทุน
จีน 2 ทุน
เยอรมนี 8 ทุน
ฝรั่งเศส 2 ทุน
โปรตุเกส 2 ทุน
อัฟริกาใต้ 2 ทุน

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seathailand.org
banner