เปิดงบกลาง ปี 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้าน กระทรวงไหนได้งบเยอะสุด

พฤษภาคม 16, 2018 2:19 am โดย admin
0
70

สำรวจงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 จำนวน 1.5 แสนล้าน กระทรวงไหนคว้างบก้อนนี้ไปมากที่สุด แต่ละหน่วยงานได้งบประมาณเท่าไหร่บ้าง มาดูกัน 

งบกลาง ปี 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการอนุมัติงบรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท โดยกระทรวงและหน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด มีดังนี้

        1. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง จำนวน 49,641 ล้านบาท 

  2. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช จำนวน 34,022 ล้านบาท (แบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2 หมื่นล้านบาท, กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 13,872,513,200 บาท, เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 150 ล้านบาท)

      3. กระทรวงมหาดไทย 31,875 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 หมื่นล้านบาท กรมการปกครอง 2,547,650,800 บาท และกรมการพัฒนาชุมชน 9,328,118,200 บาท)

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22,742 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 221,575,000 บาท, กรมการข้าว 63,602,600 บาท, กรมชลประทาน 13,701,985,000 บาท, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 23,239,000 บาท, กรมประมง 208,550,000 บาท, กรมปศุสัตว์ 671,159,800 บาท, กรมพัฒนาที่ดิน 150,477,700 บาท, กรมวิชาการเกษตร 134,793,200 บาท, กรมส่งเสริมการเกษตร 5,690,679,200 บาท, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,791,534,100 บาท, กรมหม่อนไหม 52,640,900 บาท, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 26,779,200 บาท  และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5,150,000 บาท)

    5. งบประมาณกลาง เพื่อใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน จำนวน 4,600 ล้านบาท

 6. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3,988 ล้านบาท (แบ่งเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,421,255,400 บาท, ธนาคารออมสิน 185,726,000 บาท, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 785 ล้านบาท และการยางแห่งประเทศไทย 1,596,885,400 บาท)

งบกลาง ปี 2561

 7. กระทรวงแรงงาน 2,120 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12,621,800 บาท, กรมการจัดหางาน 39,246,000 บาท และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,068,157,600 บาท)

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 498 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 134,723,000 บาท และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 363,879,100 บาท)

9. กระทรวงพาณิชย์ 258 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 153,218,000 บาท, กรมการค้าภายใน 45,781,900 บาท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 40 ล้านบาท, และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 19,400,400 บาท)

    10. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 106 ล้านบาท

          11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 72 ล้านบาท

       12. กระทรวงวัฒนธรรม 68 ล้านบาท (แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 15,737,500 บาท, กรมศิลปากร 6,581,000 บาท และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 45.8 ล้านบาท)

     13. กระทรวงการคลัง 5.32 ล้านบาท 

แหล่งที่มา : money.kapook.com