ฮือฮา ! ประกาศราชกิจจาฯ กสทช. ออกระเบียบจ่ายโบนัส 3 เท่า ประจำปี 2559

พฤศจิกายน 25, 2016 8:20 am โดย admin
0
319

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีสำหรับเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พนักงาน และลูกจ้างที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จนสูงกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๙) และมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ค่าตอบแทนประจำปี” หมายความว่า ค่าตอบแทนอื่นที่ได้จ่ายให้แก่เลขาธิการ กสทช. พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงานจนสูงกว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. กำหนด

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และให้หมายความรวมถึงเลขาธิการ กสทช. ด้วย

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช.

“เงินเดือน” หมายความว่า อัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างที่ได้รับในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ ๕ ในปีงบประมาณใด หากสำนักงาน กสทช. มีผลงานการปฏิบัติงานประจำปีสูงกว่าเป้าหมายที่ กสทช. กำหนด ให้ กสทช. พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีให้สำนักงาน กสทช.

ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาผลงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า สำนักงาน กสทช. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายที่ กสทช. กำหนด ให้ กสทช. อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีให้สำนักงาน กสทช. นำไปจัดสรรให้หน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อนำไปจ่ายให้พนักงานในอัตราคนละไม่เกินสามเท่าของเงินเดือน ภายใต้กรอบงบประมาณไม่เกินสองเท่าของเงินเดือน

ทั้งนี้ การจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปีให้หน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายแก่พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๖ การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีที่ กสทช. อนุมัติให้แก่สำนักงาน กสทช. เพื่อนำไปจ่ายพนักงานตามข้อ ๕ วรรคสาม ให้ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลในการพิจารณา

ข้อ ๗ พนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำปีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันในปีงบประมาณนั้นไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และต้องอยู่ปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ด้วย
(๒) ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในปีงบประมาณนั้น
(๓) ต้องเป็นผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีหรือได้รับค่าตอบแทนพิเศษในกรณีเงินเดือนเต็มขั้นสูงในปีที่จ่ายค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ ๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีตามระเบียบนี้ ให้จ่ายผ่านธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !banner