ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พฤศจิกายน 2, 2017 4:54 am โดย admin
0
53

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560
8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชโองการ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
9