มติพรรครวมพลังประชาชาติไทยเลือก “หม่อมเต่า” นั่งหัวหน้าพรรคคนแรก

มติพรรครวมพลังประชาชาติไทยเลือก "หม่อมเต่า" นั่งหัวหน้าพรรคคนแรก

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) จัดประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ซึ่งจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่ 1 โดยมีการเลือกหัวหน้า เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารของพรรค ซึ่งสมาชิกหลายคนเสนอชื่อ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ให้เป็นหัวหน้าพรรค แต่นายเอนกได้ขอถอนตัว และขอเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น จึงมีมติเลือกหัวหน้าใหม่และมีมติเห็นชอบให้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นเลขาธิการพรรค นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายจอมเดช ตรีเมฆ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค และมีมติเห็นชอบเลือกกรรมการบริหารพรรคอีก 3 คน

แหล่งที่มา : sanook.com/news