ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ อดีตผู้ว่าฯ อุบล และพวก 384 ล้าน ส่อทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลงปี 54 – 55

กุมภาพันธ์ 17, 2017 6:22 am โดย admin
0
238
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ อดีตผู้ว่าฯ อุบล และพวก 384 ล้าน ส่อทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลงปี 54 - 55

คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพวก รวม 229 รายการ มูลค่ากว่า 384 ล้าน ฐานใช้เงินทอดรองราชการช่วยผู้ประสบภัยจัดซื้อสารเคมีฆ่าแมลงส่อไปในทางทุจริต ในพื้นที่ มหาสารคาม, อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ ปี 54 – 55 หลัง สตง.และ กมธ.ป.ป.ช. สภาฯ ชี้มีความผิด หวั่นถูกโอนย้ายหากมีคำพิพากษาจะตามยึดคืนไม่ได้

วันนี้ (17 ก.พ.) มีรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.15/2560 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงนามโดยนายอธิคม อินทุภูติ ประธานกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สืบเนื่องมาจาก ปปง.ได้รับแจ้งรายงานผลการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ในกรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) การเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 ของ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม อ.นาตาล อ.วารินชำราบ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.น้ำยืน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอำนาจเจริญ และ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ มีการจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้กับราษฎรโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และส่อไปในทางทุจริต เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

โดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ ผู้อนุมัติในการจัดซื้อสารเคมี เสมียนตราอำเภอ คณะกรรมการจัดหาและเจรจาต่อรองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนิติบุคคล ที่ร่วมเสนอราคาขายวัตถุเคมีอันตราย ในลักษณะสมยอม ร่วมกันกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ถือเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของ ปปง.ปรากฎหลักฐานเชื่อได้ว่า นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 229 รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินไว้เบื้องต้น 384,129,127.73 บาท และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย รวมทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทร็กเตอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด อาจมีการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ หากไม่ได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ ปปง.จึงออกคำสั่งอายัดทรัพย์ทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 – 29 เม.ย.60 และเปิดให้ผู้ถูกยึดและอายัดทรัพย์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียนำหลักฐานมาแจ้งขอเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ว่า ไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่งนี้

จากการตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ถูกอายัด ส่วนใหญ่ปราฏชื่อของ บริษัท นิลธาร จำกัด ,บริษัทธนาเอกอนันต์ จำกัด ,นายศักดา หอมจันทร์ ,นายวริษฐ์ วรรณเสริมสกุล ,น.ส.นิชานันท์ วรรณเสริมสกุล ,นายนิคม ปุยะติ ,นางณุธษา พลเขต และ นายโชคอนันต์ พลเขต มิได้มีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของนายสุรพล และนางนฤมล แต่อย่างใด
banner