ทุนแลกเปลี่ยน Edudee ภาคสมทบ เปิดรับสมัครแล้ว!!

พฤศจิกายน 2, 2017 4:52 am โดย admin
0
137

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

7

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) โดยความร่วมมือกับมูลนิธิและองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา และไอร์แลนด์ นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อไปศึกษาร่วมกับนักเรียนในชาตินั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของนักเรียน

• อายุระหว่าง 15-18 ปี ณ วันเดินทาง
• กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
• ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0(F), 1(D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
• สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
• สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
• ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน
• สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
• นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด

กำหนดการสอบ

วันสอบ                              วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สถานที่สอบ                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสอบ                   8.00 น.
เวลาสอบ                           8.30 – 9.40 น.
ประชุมเพื่อให้ข้อมูล            9.45 – 12.30 น.
ประกาศผลสอบ                  12.30 น. (ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ)
สอบสัมภาษณ์                    13.00 – 14.00 น. (สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในช่วงเช้า)

สมัครวันนี้! อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา และไอร์แลนด์ ทุนมีจำนวนจำกัด! ปิดรับสมัครวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : ผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) และนักเรียนต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการที่ทางสถาบันจัดขึ้น

Like เพจ EduDee & กด Share ข่าวการสอบชิงทุน ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท!

1. นักเรียนต้องกด like เฟสบุ๊กเพจ EduDee
2. นักเรียนต้องกด share ข่าวการสอบนี้ พร้อมใส่ #EduDee #สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี
3. นักเรียนต้องส่งภาพการกด like & share มาทาง Line, Inbox (FB), หรือ Email ของสถาบัน
4. นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มการชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท เพื่อนำไปชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่สถาบันกำหนด
5. นักเรียนสามารถกด like & share ได้จนถึงวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วันปิดรับสมัครสอบ)

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบกรุงเทพ

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท และนำไปชำระค่าสมัครสอบ ผ่านทาง Counter ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา (ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ชำระค่าสมัครสอบกลับมาทางสถาบันโดยตรง
3. กำหนดการสอบเป็นไปตามข้อความด้านบน ทางโครงการจะแจ้งระบุห้องสอบให้นักเรียนทราบใน 2 – 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ ไปยังอีเมล์ที่นักเรียนได้ระบุในใบสมัครสอบ
4. กรุณานำเครื่องเขียนมาเองในวันสอบ และนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบโดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบภูมิภาคต่างๆ

1. ตรวจสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด
2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบด้วยตนเอง และนำไปยื่นสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบที่นักเรียนจะทำการสอบ
3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์ ทางอีเมลของนักเรียนเป็นรายบุคคล
5.นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เจ้าหน้าที่จะเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งนักเรียนจะสามารถลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน