ตอนที่ 4 : การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure)

ตอนที่ 4 : การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure (MySQL : Stored Procedure) การสร้างตัวแปร MySQL บน Stored Procedure เป็นพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องรู้และใช้งานให้ถูกต้องในการที่จะเขียน Stored ให้ทำงานอย่างถูกต้อง เพราะค่าจะถูกหรือผิด ชนิดของตัวแปรนั้นค่อนข้างจะสำคัญมาก เพราะตัว Database ของ MySQL ค่อนข้างจะให้ความสำคัญในการจัดเก็บตามชนิดของข้อมูล เช่นถ้าเป็นข้อมูลวันที่ ก็ควจจะใช้ Date/Time จะสามารถนำไปคำนวณได้ถูกต้อง หรือตัวเลขจำนวนเต็มก็ให้ใช้ Int ส่วนพวกค่าเงินหรือค่าตัวแปรที่เป็นทศนิยมสามารถใช้พวก Double , Decimal และกำหนดขนาดความยาวของการจัดเก็บให้ถูกต้อง และเมื่อนำค่าต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ในตัวแปร การประกาศค่าตัวแปรที่รับก็จะต้องประกาศให้ถูกต้องตามชนิดของข้อมูลนั้น ๆ ด้วย

โครงสร้างของตาราง customer

Table : customer

Stored Procedure บน MySQL

รูปบบการประกาศตัวแปร

1.DECLARE variable_name datatype(sizeDEFAULT default_value;

ในการประกาศตัวแปรสามารถประกาศพร้อมกับกำหนดค่า DEFAULT ได้เลย หรือจะมา SET ที่หลังก็ได้

Example การประกาศ Declare Variable บน MySQL Stored Procedure ในรูปแบบต่าง ๆ

01.DROP PROCEDURE IF EXISTS getCustomer;
02. 
03.DELIMITER //
04.CREATE PROCEDURE getCustomer()
05.BEGIN
06. 
07.DECLARE x,y INT DEFAULT 0;
08.DECLARE iLimitRow INT DEFAULT 1;
09.DECLARE sCountryCode VARCHAR(2);
10.DECLARE iFoundRow INT DEFAULT 0;
11. 
12.SET sCountryCode = 'US';
13. 
14.SELECT COUNT(*) INTO FROM customer;
15.SET y = x;
16. 
17.SELECT FROM customer WHERE COUNTRY_CODE = sCountryCode ORDER BY CUSTOMER_ID LIMIT 0,iLimitRow;
18.SET iFoundRow  = FOUND_ROWS();
19. 
20.END //
21. 
22.DELIMITER ;

MySQL Data Type

Note!! การประกาศตัวแปรจดจำไว้เสมอว่าจะต้อง Declare ประกาศไว้บนสุดของ Statement ท่านั้น

MySQL Data Type

รูปแบบของ MySQL Data Type ในรูปแบบต่าง ๆ

แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial